سپیده سادات سام

سپیده سادات سام
رشته تحصیلى آهنگسازى از دانشگاه کنسرواتوار تهران
گذراندن دورههاى تخصصى سلفژ، وتئورى موسیقى زیر نظر استاد محسن الهامیان
نوازنده ویلن کلاسیک وپیانو
ساز ویلن زیر نظر استاد ابراهیم لطفى، استاد عادل پور صمدى،
ساز پیانو زیر نظر استاد وفا واقفى ،استاد سلطان محمد
( گذراندن دورهاى ارف زیر نظر استاد واعظى )

دارى گواهى مدرس ارف وگذراندن دورهاى روانشناسى کودکان
عضو ارکستر ایستگاه، ارکسترملى نغمه باران
ارکستر باژ، ارکستر ارسباران، ..