بهاره عباسیان

بهاره عباسیان

پیشینه هنری

 مدرس ساز پیانو – موسیقی کودکان
لیسانس نوازندگی موسیقی جهانی را نزد استادان کاوه الهامیان،دکتر پویان آزاده وحمیدرضا دیبازر آموزش دیده است.

دوره ی ارف (موسیقی کودکان)را نزد فرشین کهندل از مدرسین آموزشگاه پارس تهران
دوره ی پداگوژی پیانو را نزد دکتر پویان آزاده گذرانده است .