عکس اساتید

123

سال 1396

68000000000

کلاس استاد زمانی در کنسرواتوار تهران

Untitled-1

خواننده :علی امیر قاسمی -نی : داود زمانی- سنتور:عباس رضایی

123123

استاد همایون شجریان - استاد داود زمانی

10

شادروان استاد حسن کسایی-داود زمانی

4

بهنام سروری

680

استاد داود زمانی