برنامه هفتگی

گروه آموزشیعناوین تدریسمدرسایام و زمان‌های حضور مدرس
شنبهيکشنبهدوشنبهسه شنبهچهار شنبهپنجشنبهجمعه
موسیقی کودکانبلزشیدا _ انزابی13 - 2013 - 20
بلز - فلوتپریسا _ سلامت15 - 2015 - 20
بلز - فلوتمریم _ اسماعیل‌زاده15 - 20
بلزتینا _ عزیزی13 - 20
بلز - فلوتمحبوبه _ شمسی‌کیا14 -2014 - 2010 - 1514 - 20
آواز پاپسلفژ - خوانندگی پاپمحمدرضا _ پیرکه18 - 2111 - 1512 - 21
آواز ایرانیردیف‌های آوازی - تصنیف‌خوانیمحمد _ پاکباز15 - 21
تئوری موسیقیتئوری موسیقی - سلفژ - هارمونیمحمدرضا _ پیرکه18 - 2111 - 1512 - 21
ساز ایرانیسنتورمحبوبه _ شمسی‌کیا14 - 2014 - 2010 - 1514 - 20
سنتورعباس _ رضایی13 - 21
سه‌تار - تارمجید _ عزیزی14 - 2017 - 2014 - 21
کمانچهاحمد _ فلاح‌زاده10 - 13
سه‌تارعلی _ مولانیا14 - 20
سه‌تار - تاروحید _ لشکری14 - 20
ساز بادینِیداود _ زمانی15 - 20
ساز دهنیمیثم _ امینی17 - 20
ساز زهیویلن ایرانی - کلاسیکامیر _ طاهری16 - 2010 - 14
ویلن ایرانی - کلاسیکسعید _ پور اسدیان15 - 21
ساز کلاویه‌ایپیانو - اُرگمحمدرضا _ پیرکه18 - 2111 - 1512 - 21
پیانو - اُرگمهدی _ کاظمی13 - 2013 - 2013 - 21
پیانومریم _ اسماعیل‌زاده15 - 20
ساز کوبه‌ایدف ، تنبکمهدی _ عسگرلو15 - 2115 - 2115 - 2110 - 12
دف ، تنبکسعید _ غیاثوند15 - 20
دففریبا _ زمان‌وند16 - 20
گیتــارگیتار پاپشیدا _ انزابی13 - 2013 - 20
گیتار پاپ، فلامنکو، کلاسیکبهنام _ سُروری14 - 2114 - 21
گیتار پاپ، الکتریکمیلاد _ دودانگه13 - 20
گیتار پاپتینا عزیزی13 - 20
گیتار پاپ، فلامنکو، کلاسیککمیل _ نیکفر14 - 2014 - 20
گیتار پاپخانم شیرعلیزاده16 - 20

 

دانلود تعرفه شهریه  کلاسهای  موسیقی آموزشگاه موسیقی بوشهری سال ۱۳۹۶

دانلود برنامه هفتگی کلاسهای آموزشگاه موسیقی بوشهری(سال ۱۳۹۶)