وحید لشگری

وحید لشگری
پیشه هنری
مدرس ساز تار و سه تار
ساز سه تار را از سن ۱۰ سالگی نزد پدر آموخت
در سن ۱۴ سالگی نزد استاد بابک خوشرو و سپس دوره عالی ساز تار و سه تار را نزد استاد آیدین علیانسب فرا گرفت
همکاری با گروه اورانوس به سرپرستی آیدین علیانسب (سال ۱۳۹۶)