تینا عزیزی

تینا عزیزی
مدرس سازگیتار(پاپ،کلاسیک،فلامنکو)

فارغ التحصیل موسیقی

پیشه هنری

فراگیری موسیقی را نزد استاد بحری نژاد آغاز نمود .
در همان سالها به دلیل گرایش به سبک فلامنکو آموزش خود را نزد استاد جم و آذریان ادامه داد.
شرکت در کنسرت ها و جشنوارها در سالهای ۱۳۸۵-۱۳۸۹-۱۳۹۱-۱۳۹۳
همکاری با همایش ها و اجراها در فرهنگسراهای اندیشه و غدیر